imatges_fg_bg

Coneixedors de la gran importància que té la difusió i promoció de les obres audiovisuals en l’àmbit internacional, volem ser impulsors i ajudar a aquelles empreses que no tenen experiència en aquest camp. Per això, per segon any consecutiu, posem en marxa aquest programa que consisteix en apadrinar un productor novell o sense experiència en el mercat internacional, per fomentar la internalització de les seves produccions durant un any.

Durant aquest any, un tutor experimentat ajudarà al productor seleccionat per tal que millori el seu projecte i ajusti l’estratègia internacional a les seves característiques específiques.

A QUI VA DIRIGIT

 • Productores audiovisuals que disposin d’un projecte en les especialitats de les sectorials d’animació, documental, ficció o entreteniment TV.
 • El projecte pot estar en qualsevol fase: des de desenvolupament fins a acabat però ha de tenir una clara vocació internacional.

REQUISITS

 • L’empresa que proposi el projecte ha de ser de nova creació (menys de 2 anys des de la seva creació) o sense experiència internacional en el gènere que vol desenvolupar.
 • L’empresa nomenarà una persona com a responsable del projecte d’internacionalització amb la qual es farà tot el seguiment.
 • Disposar de capacitat financera per a l’execució d’un projecte internacional que permeti posicionar l’empresa a l’exterior
 • El productor que presenti el projecte, ha de ser soci d’alguna de les associacions de Proa o, en cas de ser el guanyador, fer-se’n abans de l’inici del procés d’acompanyament.

QUÈ OFERIM

  • Assessorament especialitzat per diferents experts

  S’anomenarà un tutor experimentat que sorgirà d’una de les associacions sectorials que formen part de Proa, en funció del gènere del projecte escollit, i que es reunirà periòdicament amb el responsable del projecte triat per poder fer el seu assessorament. Des de l’organització de Proa es farà el seguiment per assegurar el bon funcionament del procés.

  • Suport econòmic per a desenvolupar el “Programa d’internacionalització”

  Per cobrir les despeses objecte d’aquest ajut, Proa destinarà un total de 3.000€, que quedaran repartits, en funció de les necessitats del projecte, en els següents conceptes:

  • Definició de l’estratègia de mercats i suport en les acreditacions.
  • Confecció dels materials que es portaran als mercats.
  • Preparació del pitching i del productor per a la presentació del projecte als diferents interlocutors.
  • Confecció d’una agenda de contactes.
  • Recerca d’ajuts nacionals i internacionals.
  • Recerca de cursos o sessions formatives específiques.
 • Bonificació quota associació sectorial PROA

Amb la finalitat que el productor escollit es beneficiï el màxim dels avantatges que li pot oferir Proa, podrà formar part durant any i de forma gratuïta de l’associació sectorial que correspongui al projecte escollit. Si la productora ja està associada, se li farà una bonificació equivalent a la quota d’un any a l’associació sectorial que correspongui al projecte escollit i, si no és soci de la federació, s’haurà d’associar i tindrà un any d’excedència de quota d’una associació.

PROCÉS DE SELECCIÓ

 • La selecció es farà en tres fases:

1.- Des de Proa es farà una primera tria dels projectes presentats, en funció del compliment de tots els requisits exigits i del seu interès pel mercat internacional.

2.- Es dividiran els projectes per gènere (animació, documental, ficció, entreteniment televisiu) i una comissió de cada una de les associacions de Proa farà la tria dels que corresponguin a la seva sectorial, escollint-ne un.

      3.- Els quatre projectes escollits seran examinats per una comissió conjunta formada per: 1 representant de cada una de les associacions, 1   representant de Proa, 2 persones, externes a la federació de reconeguda experiència en temes d’internacionalització. Aquesta       comissió és la que decidirà a quina empresa se li dona l’ajut.

      4.- En cas que no hi hagi cap projecte d’alguna de les sectorials, s’escollirà entre els projectes presentats.

COM PRESENTAR-SE AL PROGRAMA CREIXEMENT EMPRESARIAL

 • Els projectes han de enviar-se per correu electrònic a l’adreça proa@proafed.com abans del DILLUNS 11 DE SETEMBRE
 • S’ha de incloure:
  • Nom i historial de la productora
  • Nom, cognom i CV de la persona responsable del projecte que es presenta al Programa de Creixement Empresarial
  • Carta de motivació per participar al Programa de Creixement Empresarial
  • Informació sobre el projecte:
   • Sinopsis i/o tractament
   • Pla de Finançament
   • Motius pels quals el projecte és d’interès internacional
   • Tots aquells materials que es considerin d’interès de cara a la valoració del projecte

Justificació

 • En acabar l’any d’acompanyament, el guanyador es compromet a fer un informe, en que el qual constaran les accions internacionals que ha dut a terme amb el projecte seleccionat al PROGRAMA DE CREIXEMENT EMPRESARIAL.
 • Memòria econòmica de les despeses i comprovants corresponents a l’aportació de Proa.

Altres consideracions 

 • El guanyador es compromet a participar/col·laborar en les accions de comunicació del PROGRAMA CREIXEMENT EMPRESARIAL que PROA estimi oportunes.
 • Qualsevol circumstància especial que pugui provocar la convocatòria d’aquest concurs serà resolta per la comissió conjunta.
 • La decisió de la comissió serà inapel·lable i es presentarà en el marc del festival de Sitges on l’assistència dels finalistes (o un representant dels mateixos) serà obligatòria.