Què és PROA? 

PROA és la Federació de Productors Audiovisuals amb més associacions i socis d’àmbit estatal. Va ser fundada l’any 2008 i des de llavors no ha deixat de créixer fins a comptar en l’actualitat amb set associacions federades. La Federació suma més de 200 empreses productores sòcies i segueix en vies d’expansió i creixement.

PROA compta amb una Junta Directiva liderada per Raimon Masllorens, president de la Federació, integrada per representants de totes les associacions. A més, compta amb un equip tècnic encapçalat per Montserrat Bou com a directora general.

La Federació actua com a interlocutora i representant, com a agent estratègic en defensa dels interessos del sector audiovisual a nivell nacional i internacional.

PROA treballa com a lobby davant les institucions públiques i altres agents del sector a favor del posicionament de l’audiovisual així com la seva visibilitat amb esdeveniments, jornades i presència en festivals i mercats.

Com a objectius principals, la Federació treballa en la construcció d’un ecosistema audiovisual per a la millora de les condicions dels seus socis. A més de generar espais d’informació i formació accessible a l’abast de tots ells. Per això, PROA s’ha centrat els últims anys en una recerca exhaustiva de noves formes de finançament de l’audiovisual.

Qui som?

PROA està formada per set associacions, cinc sectorials i dues generalistes. Entre les sectorials la Federació compta amb ProDocs (documental), ProAnimats (animació), ProFicció (ficció), ProTV (televisió) i Devicat (videojocs). Les dues associacions generalistes són APAIB (Illes Balears) i AVANT (Comunitat Valenciana).

Què volem?

La Federació de Productors Audiovisuals ha estat present en els últims canvis i propostes en matèria legislativa de l’audiovisual. Entre elles, PROA ha estat la impulsora de la proposta de la taxa a les operadores que va ser aprovada al Parlament i que aportava un important plus de finançament.

Durant l’any 2017 es va fer un exhaustiu estudi sobre 22 països de la Unió Europea i les seves inversions i models propis, que va donar com a resultat una proposta de nou model, el FASA, per poder ser aplicat a l’Estat. Fruit de la proposta va ser creada la Taula de Productores, el gran triomf del treball col·lectiu per a la millora del sector.

A més, PROA estudia i analitza constantment les inèrcies i els canvis del sector audiovisual a nivell nacional i internacional amb l’objectiu de detectar i romandre en l’avantguarda de les novetats i noves tendències que s’imposen.

¿Qué es PROA?

PROA es la Federación de Productores Audiovisuales con más socios y asociaciones de ámbito estatal. Fue fundada en 2008 y desde entonces no ha dejado de crecer hasta contar en la actualidad con siete asociaciones federadas. La Federación suma más de 200 socios y sigue en vías de expansión y crecimiento.

PROA cuenta con una Junta Directiva liderada por Raimon Masllorens, presidente de la Federación, integrada por representantes de todas las asociaciones. Además, cuenta con un equipo técnico encabezado por Montserrat Bou como directora general.

La Federación actúa como interlocutora y representante, como agente estratégico en defensa de los intereses del sector audiovisual a nivel nacional e internacional.

PROA trabaja como lobby ante las instituciones públicas y demás agentes del sector a favor del posicionamiento del audiovisual así como su visibilidad con eventos, jornadas y presencia en festivales y mercados.

Como objetivos principales, la Federación trabaja en la construcción de un ecosistema audiovisual para la mejora de las condiciones de sus socios. Además de generar espacios de información y formación accesible al alcance de todos ellos. Para ello, PROA se ha centrado los últimos años en una investigación exhaustiva de nuevas formas de financiación del audiovisual.

¿Quiénes somos?

PROA está formada por siete asociaciones, cinco sectoriales y dos generalistas. Entre las sectoriales la Federación cuenta con ProDocs (documental), ProAnimats (animación), ProFicció (ficción), ProTV (televisión) y Devicat (videojuegos). Las dos asociaciones generalistas son APAIB (Illes Balears) y AVANT (Comunidad Valenciana).

¿Qué queremos?

La Federación de Productores Audiovisuales ha estado presente en los últimos cambios y propuestas en materia legislativa del audiovisual. Entre ellas, PROA ha sido la impulsora de la propuesta de la tasa a las operadoras que fue aprobada en el Parlament de Catalunya y que aportaba un importante plus de financiación. También hemos participado activamente en las modificaciones de la orden ministerial del Ministerio de Cultura.

Durante el año 2017 se hizo un exhaustivo estudio sobre 22 países de la Unión Europea y sus inversiones y modelos propios, que dio como resultado una propuesta de nuevo modelo, el FASA, para poder ser aplicado en el Estado. Como fruto de la propuesta, fue creada la Mesa de Productores, el gran triunfo del trabajo colectivo para la mejora del sector, para profundizar y dar forma a la propuesta.

Además, PROA estudia y analiza constantemente las inercias y los cambios del sector audiovisual a nivel nacional e internacional con el objetivo de detectar y permanecer en la vanguardia de las novedades y nuevas tendencias que se imponen.